Przejdź do treści
Slider2
Przejdź do stopki

Małżeństwo

Treść

   „Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 5-6)

      „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK 1055,1).

      Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy:

      „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).

      Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą (por. Ef 5,32).

      Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.

      Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i „są najcenniejszym darem małżeństwa”, a „rodzicom przynoszą najwięcej dobra” (KDK 50). Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej.

Przygotowanie do małżeństwa
      W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej).

Obowiązki narzeczonych:
1. Udział w 3 konferencjach przedmałżeńskich 
2. Dwa spotkania w poradni rodzinnej.
3. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza – w tym tygodniu, w którym był spisany protokół
przedmałżeński; druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa).
4. Udział w skupieniu przedślubnym.
5. Rozmowa z kapłanem (ewentualny egzamin z wiedzy religijnej).
6. Uzupełnienie wiadomości religijnych.
7. Jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub tzw. konkordatowy zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi.
8. Trzykrotne spotkanie w kancelarii parafialnej:
1) – spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,
- wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (-ej),
- ustalenie daty ślubu,
- umówienie się na drugie spotkanie,
2) – narzeczony(a) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego
ks. Proboszcza stwierdzający brak przeszkód małżeńskich,
- egzamin z głównych prawd wiary (mały katechizm) i rozmowa na temat konferencji przedmałżeńskich,
- umówienie się na trzecie spotkanie ze świadkami w tym tygodniu, w którym narzeczeni
zawierają związek małżeński,
3) – spisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków,
- omówienie ceremonii zawarcia sakramentu małżeństwa,
- jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek.

Dokumenty:
1. Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron.
2. Świadectwo bierzmowania.
3. Strona owdowiała przynosi – akt zgonu współmałżonka.
4. Dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy.
5. Dowody osobiste.
6. Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego
wraz ze skutkami cywilnymi) – data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu.

W dniu ślubu 10 minut przed godziną zawarcia sakramentu małżeństwa świadkowie zgłaszają się do kancelarii by:
• złożyć brakujące podpisy,
• przynieść obrączki,
• dostarczyć indeksy z potwierdzeniem uczestnictwa: w naukach, spowiedzi św., dniu skupienia i poradni rodzinnej.

 

347401