Przejdź do treści
Slider2
Przejdź do stopki

Chrzest

Treść

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

      Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.

      Ustanowił go Chrystus i „powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).
Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce.
„Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: ‘Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego.” (J 3, 5) Dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników.
Dla dopełnienia całej prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w tej wierze, w której zostały ochrzczone.
      Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem.
      Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.

 


 

Chrzest jest pierwszym i podstawowym Sakramentem. Poprzez chrzest człowiek jest przyłączony do Kościoła Powszechnego. Udziela się go na podstawie wiary rodziców i rodziców chrzestnych, którzy zobowiązują się do chrześcijańskiego wychowania dziecka. Chrztu udziela kapłan lub diakon. W wypadku konieczności (niebezpieczeństwo śmierci) może go udzielić każdy chrześcijanin. Chrzest może być udzielony w przypadku, gdy przynajmniej jedno z rodziców wyrazi na to zgodę

 


 

Dokumenty potrzebne do chrztu:

- akt urodzenia z USC ( dostarczony najpóźniej tydzień przed chrztem)
- dokumenty tożsamości matki i ojca dziecka
- świadectwo ślubu kościelnego,
- zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich własnych parafii dopuszczające do godności ojca czy matki chrzestnej,
- zgodę na chrzest własnego proboszcza, w przypadku zamieszkania w innej parafii, lub w przypadku, gdy rodzice żyją w związkach niesakramentalnych konieczna jest rozmowa duszpasterska oraz ewentualne pisemne zobowiązanie rodziców o katolickim wychowaniu dzieci.

 

Rodzice chrzestni

Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:

·                     mieli ukończony 16 rok życia
·                     sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
·                     prowadzili życie zgodne z wiarą
·                     powinni przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego;

 

Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą piastować osoby:

·                    niepraktykujące,
·                    pozostające w niesakramentalnym związku małżeńskim
·                    uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej

 

Rzeczy potrzebne do chrztu:

·                     Biała szata - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie - symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa; rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;

·                     Świeca chrzcielna - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

 

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej
 w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

 

Katecheza chrzcielna (IV Niedziela miesiąca godz. 1700)

 

 

347400