Przejdź do treści
Slider2
Przejdź do stopki

Katechizm - pomocnik na drodze poznania prawd wiary

Treść

Pomódl się do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię:
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, 
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, 
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, 
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.
 
 

KOMPENDIUM KATECHIZMOWE

1.     Umiem powiedzieć z pamięci podstawowe modlitwy:

Wyznanie Wiary (Skład Apostolski)

  Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Modlitwa Pańska
 Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen.


Pozdrowienie Anielskie
 Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

2.     Jakie są najważniejsze prawdy wiary?

- Jest Jeden Bóg.

- Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

- Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

- Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

- Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

- Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

3.     Jakie przykazania Bóg objawił nam przez Mojżesza?

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1.     Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2.     Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3.     Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4.     Czcij ojca i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło.

5.     Nie zabijaj.

6.     Nie cudzołóż.

7.     Nie kradnij.

8.     Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

9.     Nie pożądaj żony bliźniego twego.

10. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego.

 

4.     Które przykazania są najważniejsze?

Najważniejszymi przykazaniami są przykazania miłości, gdyż w nich streszczają się wszystkie inne. Brzmią następująco:

1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich …   2. … a bliźniego swego jak siebie samego.

 

5.     Wymień nowe przykazania kościelne:

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

6.  Jakie sakramenty święte ustanowił Pan Jezus?

-        Chrzest

-        Bierzmowanie

-        Eucharystia

-        Pokuta

-        Namaszczenie chorych

-        Kapłaństwo

-        Małżeństwo

 

7. Wymień warunki sakramentu pokuty.

1.     Rachunek sumienia.

2.     Żal za grzechy

3.     Mocne postanowienie poprawy.

4.     Szczera spowiedź

5.     Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim.

 

8.     Wymień cnoty Boskie: Wiara, Nadzieja, Miłość.

 

9.     Wymień cnoty kardynalne (główne): Roztropność, Sprawiedliwość, Umiarkowanie, Męstwo.

 

10. Jakie znasz najważniejsze dobre uczynki? Modlitwa, Post, Jałmużna

 

11. Wymień grzechy główne.

-        Pycha.

-        Chciwość.

-        Nieczystość.

-        Zazdrość.

-        Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

-        Gniew.

-        Lenistwo.

 

12. Wymień dary Ducha Świętego.

-        Mądrości.

-        Rozumu.

-        Umiejętności.

-        Rady.

-        Męstwa.

-        Pobożności.

-        Bojaźni Bożej.

 

13. Co to są rzeczy ostateczne?

Są to rzeczy, które czekają każdego człowieka bez wyjątku. Są nimi: śmierć, sąd Boży

i wieczne niebo lub piekło.

 

14. Kto grzeszy przeciw czci Boga?

Przeciw czci Boga grzeszy ten, kto:

-        zaniedbuje modlitwę lub modli się niedbale

-        zaprzecza, że Bóg istnieje

-        uprawia bałwochwalstwo, wierzy w zabobony

-        znieważa osoby lub rzeczy poświęcone Bogu

 

15. Kto grzeszy przeciw drugiemu przykazaniu?

Przeciw drugiemu przykazaniu grzeszy ten, kto:

-        bluźni (złorzeczy) Bogu i bez szacunku wymawia Jego Imię

-        kto fałszywie lub lekkomyślnie przysięga (krzywoprzysięstwo)

-        kto nie dotrzymuje złożonego ślubu

 

16. Kto grzeszy przeciw trzeciemu przykazaniu?

Narusza Dzień Pański ten, kto:

-        z własnej winy (całkowicie lub częściowo) opuszcza Mszę św. w niedzielę lub święta

-        wykonuje ciężką niekonieczną pracę lub nakazuje ją wykonywać

-        w niedzielę z chciwości pracuje

-        oddaje się grzesznej rozrywce.

 

17. Czy tylko niedziela jest dniem świętym?

Nie. Poza niedzielą powinniśmy święcić pod grzechem ciężkim jeszcze inne dni w roku kościelnym:

-        Boże Narodzenie (25 grudnia)

-        Świętej Bożej Rodzicielki (Nowy Rok)

-        Objawienie Pańskie (Trzech Króli – 6 stycznia)

-        Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)

-        Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia)

-        Wszystkich Świętych (1 listopada)

 

18. Kto grzeszy przeciw piątemu przykazaniu?

Przeciw piątemu przykazaniu grzeszy ten, kto:

-        godzi we własne życie, szkodzi sobie na zdrowiu, lub popełnia samobójstwo

-        zabija jakiegokolwiek człowieka (dotyczy także nienarodzonych i staruszków)

-        źle obchodzi się z bliźnim i przez to skraca mu życie

-        naraża życie bliźniego na niebezpieczeństwo

-        pobudza bliźniego do nienawiści lub zemsty

 

19. Co Pan Bóg nakazuje w szóstym i dziewiątym przykazaniu?

W tych przykazaniach Pan Bóg nakazuje abyśmy byli wstydliwi i skromni w myślach, pragnieniach, słowach i uczynkach (czyli zachowali czystość). Przeciw czystości grzeszy ten, kto:

-        nie opanowuje instynktu seksualnego

-        sam lub z drugim postępuje nieskromnie

-        kto dąży do podniecenia seksualnego przez korzystanie z telewizji, prasy, internetu itp.

 

20. Kto grzeszy przeciw siódmemu i dziewiątemu przykazaniu?

Przeciw tym przykazaniom grzeszy ten, kto:

-        kradnie, rabuje, oszukuje lub celowo niszczy cudzą rzecz

-        domaga się wygórowanej zapłaty, albo niesprawiedliwie wynagradza

-        zaciąga lekkomyślnie pożyczki

-        zatrzymuje rzecz znalezioną lub pożyczoną

-        zazdrości bliźniemu dostatku lub bogactwa

 

21. Co trzeba zrobić, aby spełnić przykazanie miłości bliźniego?

Aby spełnić przykazanie miłości bliźniego trzeba wypełnić siedem uczynków miłosiernych względem ciała i względem duszy.

 

Względem ciała:   1. Głodnych nakarmić

                         2. Spragnionych napoić

                         3. Nagich przyodziać

                         4. Podróżnych w dom przyjąć

                         5. Więźniów pocieszać

                         6. Chorych odwiedzać

                         7. Umarłych grzebać

 

Względem duszy:  1. Grzeszących upominać

                         2. Nieumiejących pouczać

                         3. Wątpiącym dobrze radzić

                         4. Strapionych pocieszać

                         5. Krzywdy cierpliwie znosić

                         6. Urazy chętnie darować

                         7. Modlić się za żywych i umarłych

 

22. Czym wyróżnia się Maryja od innych ludzi?

Matka Boża:

-        Jest wolna od grzechu pierworodnego

-        pozostała dziewicą, mimo że stała się Matką

-        z duszą i z ciałem została wzięta do nieba

 

23. Wymień tajemnice jakie rozważamy podczas odmawiania Różańca.

I      Tajemnice Radosne – Zwiastowanie, Nawiedzenie, Narodzenie, Ofiarowanie, Znalezienie

II     Tajemnice Światła – Chrzest Jezusa w Jordanie, Objawienie siebie na weselu w Kanie, Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia, Przemienienie na górze Tabor, Ustanowienie Eucharystii

III    Tajemnice Bolesne – Modlitwa w ogrójcu, Biczowanie, Cierniem koronowanie, Dźwiganie krzyża, Śmierć na krzyżu

IV    Tajemnice Chwalebne – Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie NMP, Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi.

 

24. Czego oczekujesz od swego świętego patrona, którego imię przyjmujesz podczas bierzmowania (w trzech zdaniach)?

 

25. Co Duch Święty sprawia w sakramencie bierzmowania?

W sakramencie bierzmowania Duch Święty:

-        umacnia w nas łaskę uświęcającą

-        silniej jednoczy z Chrystusem i Kościołem

-        udziela specjalnej łaski do apostołowania

-        udziela siedmiu darów

-        wyciska na duszy niezatarty znak dojrzałego chrześcijanina

 

 26. Co sprawia Komunia święta?

-        łączy nas z Panem Jezusem i wzajemnie między sobą

-        oczyszcza nas z grzechów powszednich

-        pomnaża łaskę uświęcającą

-        daje siłę do dobrego

-        pomaga przezwyciężyć zło.

 

27. Co Pan Jezus czyni w sakramencie pokuty?

W sakramencie pokuty Pan Jezus:

-        gładzi wszystkie grzechy

-        odpuszcza karę wieczną i część doczesnej

-        przywraca łaskę uświęcająca lub ją umacnia

-        daje specjalną łaskę do wytrwania w dobrym.

 

    28.   Aby się dobrze wyspowiadać należy spełnić pięć warunków dobrej spowiedzi świętej.

- Rachunek sumienia to przypomnienie sobie wszystkich grzechów popełnionych od ostatniej dobrej spowiedzi świętej, a przy grzechach ciężkich także ich liczby i okoliczności.

- Żałować za grzechy to znaczy boleć w duszy (smucić się w duszy) i mieć obrzydzenie do grzechów, którymi obraziliśmy Pana Boga.

- Mocne postanowienie poprawy to szczera wola unikania grzechów i okazji, które do nich prowadzą.

- Szczere wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie. Spowiedź powinna być szczera to znaczy, że nie wolno zataić żadnego grzechu.

- Po spowiedzi należy zadośćuczynić Panu Bogu i bliźnim. Panu Bogu przez odprawienie pokuty, a bliźnim przez naprawienie krzywd.

 

29. Co jest znakiem widzialnym sakramentu bierzmowania?

Widzialnym znakiem sakramentu bierzmowania jest włożenie rąk biskupa, namaszczenie krzyżmem świętym i modlitwa.

v (Krzyżmo Święte to specjalny olej sporządzony z oliwy i pachnącej żywicy, poświęcony przez Biskupa w Wielki Czwartek)

 

30. Znajomość formuły podczas bierzmowania:

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy: Amen.

 

Na obrzęd bierzmowania składa się namaszczenie olejem Krzyżma na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa i słowa:

N., Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.

 
358580